user_mobilelogo

Szybki kontakt:

Wpisz imię
Wpisz adres e-mail Mail nieprawidłowy
Wpisz zapytanie

BO2021

BO 01

BO tabelka

Jak zgłosić projekt? Krótka instrukcja, w kilku krokach:

Projekty składane są na formularzu zgłoszenia projektu, w wersji papierowej na dziennik podawczy urzędu, bądź w wersji elektronicznej za
pośrednictwem strony www.bo.nowysacz.pl

1. Projekt zadania musi być kompletny, spójny, a jego elementy muszą być powiązane logicznie, merytorycznie i miejscowo.
2. Ten sam wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden projekt.
3. Wnioskodawca składający projekt na zadanie osiedlowe, nie musi być mieszkańcem danego osiedla.
4. Formularz zgłoszeniowy projektu można pobrać [TUTAJ] .
5. Elektronicznie złożyć projekt można [TUTAJ] .

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej https://bo.nowysacz.pl/ .

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu miasta Nowego Sącza, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy.
W tym roku do dyspozycji jest 3 180 000 złotych.  
Kwoty przypadające dla każdego osiedla w ramach „Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza”:

BARSKIE - 122 472 zł

BIEGONICKIE - 200 299 zł

CENTRUM - 44 137 zł

CHRUŚLICE - 41 945 zł

DĄBRÓWKA - 150 313 zł

FALKOWA - 155 586 zł 

GOŁĄBKOWICE - 135 142 zł 

GORZKÓW - 113 753 zł

HELENA - 210 390 zł

KADUK - 104 505 zł

KILIŃSKIEGO - 25 211 zł

KOCHANOWSKIEGO - 215 145 zł

MILLENIUM - 86 938 zł

NAWOJOWSKA - 159 621 zł

PIĄTKOWA - 91 540 zł

PORĘBA MAŁA - 193 955 zł

PRZETAKÓWKA - 147 548 zł

PRZYDWORCOWE - 74 346 zł

STARE MIASTO - 65 534 zł

SZUJSKIEGO - 99 584 zł

WESTERPLATTE - 70 381 zł

WOJSKA POLSKIEGO - 156 464 zł

WÓLKI - 157 890 zł

ZABEŁCZE - 121 823 zł

ZAWADA - 235 478 zł


Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta.
Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. 
To Twój wkład w rozwój miasta!


Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Nowego Sącza.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Nie byłoby budżetu obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców.
Zgłoszenie projektów do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza jest bardzo proste.


Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

1. Projekty zadań publicznych do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec miasta.

2. Projekty składane są na formularzu zgłoszenia projektu, w wersji papierowej, na dzienniku podawczym urzędu, bądź w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony https://bo.nowysacz.pl.

3. Ustala się zakres informacji niezbędnych do złożenia projektu:

- imię i nazwisko wnioskodawcy;
- adres zamieszkania wnioskodawcy;
- numer telefonu kontaktowego do wnioskodawcy;
- adres e-mail do wnioskodawcy, w przypadku formularza składanego w wersji elektronicznej;
- określenie osiedla, którego dotyczy projekt;
- tytuł projektu;
- miejsce realizacji projektu;
- krótki opis projektu;
- szczegółowy opis projektu;
- uzasadnienie dla realizacji projektu;
- zgoda rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w procedurze budżetu obywatelskiego (imię, nazwisko, nr PESEL, podpis) - (zał. nr 4 do niniejszej uchwały).

4. Wzór formularza zgłoszenia projektu można pobrać https://bo.nowysacz.pl/wszystko-o-budzecie/do-pobrania

5. Projekt zadania musi być kompletny, spójny, a jego elementy muszą być powiązane logicznie, merytorycznie i miejscowo.

6. Ten sam wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden projekt.

7. Wnioskodawca składający projekt na zadanie osiedlowe, nie musi być mieszkańcem tego osiedla.

8. Zgłoszenie projektu wymaga poparcia, co najmniej jednej osoby, jednak nie więcej niż 0,1 % mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego (danego osiedla).

9. Do formularza zgłoszenia projektu wnioskodawca dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną obowiązkowo przez jedną osobę.

10. W przypadku składania formularza zgłoszenia projektu w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony https://bo.nowysacz.pl, Wnioskodawca dołącza skan listy poparcia, a w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba małoletnia, skan zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego.

11. Upoważnieni do podpisania listy poparcia projektu są mieszkańcy. W przypadku osoby małoletniej należy dołączyć zgodę rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w popieraniu projektów do budżetu obywatelskiego (imię, nazwisko, nr PESEL, podpis), a w przypadku składania projektów w wersji elektronicznej – skan tej zgody.

12. Wzór listy poparcia dla projektu można pobrać TUTAJ.

13. Ten sam projekt nie może być zgłoszony więcej niż jeden raz w ramach jednej edycji budżetu obywatelskiego.

14. O terminie składania projektów do budżetu obywatelskiego Prezydent informuje, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem biegu tego terminu.

15. Informacja, o której mowa w ust. 14 podawana jest do publicznej wiadomości.

16. Czas na składanie projektów do budżetu obywatelskiego nie może być krótszy niż 21 dni.

17. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt w dowolnym momencie, ale nie później niż do czasu zakończenia weryfikacji, określonego w szczegółowym harmonogramie budżetu obywatelskiego.

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.

Jak głosować? 

Od 1 do 8 października 2020 roku można głosować na projekty do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza.
Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować

1, O wyborze projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej miasta, decydują corocznie, w bezpośrednim głosowaniu, mieszkańcy.

2. Głosowanie trwa 8 dni i rozpoczyna się o godz. 00:01 pierwszego dnia głosowania, a kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia głosowania (czasu UTC (PL)).

3. Głosować można, jednokrotnie, w wybranej przez głosującego formie, poprzez:

-  wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu tj. https://bo.nowysacz.pl">https://bo.nowysacz.pl;

-  zgłoszenie się osobiście do punktu głosowania, gdzie można oddać głos również elektronicznie, przy stanowisku komputerowym obsługiwanym przez pracownika Urzędu, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości lub innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL, a w przypadku osoby małoletniej konieczne jest przedłożenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do budżetu obywatelskiego (imię, nazwisko, PESEL, podpis).

4. Głosowanie jest równe i bezpośrednie.

5. Głosowanie drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego za pośrednictwem sieci Internet na stronie https://bo.nowysacz.pl wymagać będzie podania danych osoby głosującej:

-  PESEL;
-  numeru telefonu komórkowego;
-  zgody na przetwarzanie danych osobowych;
-  oświadczenia, że jest się mieszkańcem miasta Nowego Sącza;
-  numeru IP (rejestrowany automatycznie);
-  zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do budżetu obywatelskiego (imię, nazwisko, PESEL, podpis) w formie zeskanowanego dokumentu (załącznik nr 4).

6. Numer telefonu komórkowego użyty w głosowaniu:

-  służy do odebrania SMS z kodem weryfikującym, który należy wprowadzić w formularzu głosowania w celu potwierdzenia oddania głosu;
-  musi pochodzić z polskiej strefy numeracyjnej;
-  może być użyty maksymalnie 3 razy (co umożliwi np. głosowanie członkom rodziny).

7. Każdy uprawniony może zagłosować tylko jeden raz, oddając głos na jeden projekt.

8. Kolejne wprowadzenie tych samych danych głosującego nie powoduje zmiany już raz oddanego głosu.

9. Mieszkaniec, który w okresie trwania głosowania zameldował się na pobyt stały lub czasowy w Nowym Sączu lub dopisał do rejestru wyborców w Nowym Sączu będzie mógł oddać głos elektronicznie w tym samym dniu po godzinie 18:00.

10. Wykaz punktów do głosowania, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 wraz z godzinami otwarcia zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania. Dane wprowadza operator stanowiska przy udziale głosującego.

11. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.

12. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej przerwy technicznej uniemożliwiającej oddanie głosu, trwającej dłużej niż 1 godzinę, czas głosowania może zostać wydłużony o długość wystąpienia przerwy w działaniu.

 

Autor: Biuro Prasowe UM

Poprzednie artykuły:

parafia1

 

szkola1

 

sport1

 

zycie1

 

Partnerzy:

 W tym miejscu wrzucimy logo zaprzyjaźnionych firm, organizacji lub reklamę itp.