user_mobilelogo

Szybki kontakt:

Wpisz imię
Wpisz adres e-mail Mail nieprawidłowy
Wpisz zapytanie

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„OSIEDLE ZAWADA W OBIEKTYWIE”

 

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt.: „Osiedle Zawada w Obiektywie” zwanego dalej Konkursem, jest Zarząd Osiedla „Zawada” w Nowym Sączu
2. Celem Konkursu jest przedstawienie piękna terenu, miejsc, obiektów związanych z Osiedlem Zawada.
3. W Konkursie może brać udział każdy, kto zajmuje się fotografią, ale nie jest ona dla autora zdjęć sposobem zarobkowania.
4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.osiedlezawada.pl oraz www.facebook.com/osiedlezawada/ należącej do Organizatora.
5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej www.osiedlezawada.pl oraz www.facebook.com/osiedlezawada/ 
6. Konkurs rozpoczyna się 02.01.2018 roku i trwa do 31.08.2018 roku. 
7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii. 
2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
3. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę www.osiedlezawada.pl  na adres emailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 5 MB. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
6. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie  zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków.
9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik zobowiązany jest do przesłania zdjęć wraz ze swoimi danymi, czyli podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres email.
2. Zdjęcia do konkursu należy zgłaszać na w/w stronie internetowej poprzez podanego maila.
3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego „Imię i Nazwisko” zostało umieszczane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
4. Każde zgłoszone zdjęcie musi posiadać: tytuł i opis zdjęcia (np. która to część osiedla, ulica, obiekt)
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika w szczególności adresu email, numeru telefonu uniemożliwiającego odszukanie Uczestnika i/lub wręczenia nagrody.

§ 4 Jury i sposób oceny

1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Skład Jury znajduje się na stronie internetowej www.osiedlezawada.pl
4. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc po uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.
5  Jury będzie najwyżej oceniała prace:

  •   prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
  •   charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,
  •   oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

§ 5 Nagrody

1. Wyniki Konkursu oraz wszystkie nadesłane i zakwalifikowane fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej osiedla: www.osiedlezawada.pl
2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
3. Prace nie podlegają zwrotowi.
4. Decyzje jury są ostateczne.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku niewielkiej, a dokładnie mniejszej niż 10 ilości zgłoszonych prac lub w sytuacji niezakwalifikowania przez Jury do oceny ilości prac większej, niż 5.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
7. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona przez Organizatora 09.09.2018r. na stronie internetowej www.osiedlezawada.pl. Dodatkowo organizator Konkursu powiadomi laureatów o wygranej i sposobie odebrania nagrody mailem w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu. 
8. Organizator przewiduje następujące nagrody:

  •   za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa
  •   za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa
  •   za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa

   Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

§ 6 Wykorzystywanie prac

Uczestnik Konkursu poprzez przysłanie zdjęć drogą mailową automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz. U. z 2016r. poz. 922) i oświadcza, iż:

-   Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie.
-   Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.osiedlezawada.pl oraz na www.facebook.com/osiedlezawada/ w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu. 
-   Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.

 

Partnerzy:

 W tym miejscu wrzucimy logo zaprzyjaźnionych firm, organizacji lub reklamę itp.