user_mobilelogo

Klub Seniora został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej

 

REGULAMIN KLUBU SENIORA 
przy Parafii pw. M.B.B. w Nowym Sączu w ZAWADZIE

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
1. Klub Seniora został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w parafii M.B.B. w Nowym Sączu z inicjatywy proboszcza Parafii Ks. dr Antoniego Koterli. Definicja pojęcia „senior" wskazuje nie tyle na wiek, co przede wszystkim na bogaty bagaż doświadczeń życiowych, styl życia i sposób spędzania wolnego czasu, odpowiedni dla pewnego etapu życia człowieka. 
2. Klub Seniora to grupa ni eformalna, organizowana i prowadzona przez samych Seniorów, nieposiadająca osobowości prawnej.
3. Do Klubu Seniora mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 50 lat życia, są mieszkańcami Osiedla ZAWADA oraz złożyły pisemną deklarację uczestnictwa w Klubie Seniora.
4. Działalność Klubu Seniora finansowana jest ze środków dotacji celowej budżetu państwa  przeznaczonych na rozwój pomocy społecznej oraz środków budżetu miasta Nowego Sącza.
5. Uczestnictwo w zajęciach Kluby Seniora jest dobrowolne i bezpłatne.
 
Rozdział II
CELE I ZADANIA KLUBU SENIORA
 
Klub Seniora realizuje następujące cele:
1. Motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym.
2. Zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów – członków Klubu, integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk.
3. Współpraca z innymi Klubami Seniora działającymi w regionie, ze stowarzyszeniami np. Caritas, Miejską Biblioteką Publiczną i Miejskim Ośrodkiem Kultury.
4. Wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
5. Propagowanie kultury i sztuki.
6. Upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia.
7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
8. Ekologia.
9. Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów.
10
. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
1
1. Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia (Osiedla).
12. Promocja Osiedla ZAWADA.
 
Klub Seniora realizuje następujące zadania:
1. Organizowanie dla członków Klubu atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni tzw.: spotkania towarzyskie.
2. Organizowanie wyjść do kina, teatru.
3. Organizowanie spotkań z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki, z poezją, muzyką.
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia w celu przybliżenia schorzeń wieku senioralnego, jak im zapobiegać, a jak leczyć, utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
5. Organizowanie spotkań tematycznych wyjść i wycieczek krajoznawczych.
6. Wypoczynek i relaks z dala od trosk i kłopotów dnia codziennego.
7. Aktywna współpraca z innymi Klubami Seniora, wspólne organizowanie imprez okolicznościowych.
8. Aktywna współpraca z policją i strażą pożarną – wykłady i prelekcje nt. bezpieczeństwa.
9. Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje; robótki ręczne, warsztaty kulinarne oraz plastyczne.
10. Aktywne spędzanie czasu wolnego, inicjatywy rozwoju swoich małych ojczyzn.
11. Zawieranie nowych znajomości, integrację rówieśniczą i międzypokoleniową.
12. Organizowanie spotkań okolicznościowych.
 
Zadnia realizowane przez Klub Seniora mają na celu: 
poprawę sprawności manualnej i ruchowej seniorów,
dowartościowanie i wzrost samooceny osób starszych,
nabycie wiedzy o zagrożeniach współczesnego świata,
integrację osób starszych w środowisku i z najbliższym otoczeniem,
budowanie więzi międzypokoleniowej,
wymiana doświadczeń i zainteresowań,
promowanie wiedzy o regionie, kulturze, tradycjach.
 
Rozdział III
 ORGANIZACJA KLUBU SENIORA
 
1. Zajęcia w Klubie Seniora są ujęte w stałym miesięcznym planie zajęć, który wywiesza się w siedzibie Klubu oraz zamieszcza się na stronie internetowej Parafii pw. M.B.B. Zawada (www.parafiazawada.pl) oraz Osiedla Zawada (http://osiedlezawada.pl/index.php/osiedle/klub-seniora)
2. Dni i godziny zajęć są ustalane przez członków Klubu w porozumieniu z Proboszczem parafii koordynującym działalność Klubu Seniora.
3. Klub Seniora opracowuje własne programy i plany pracy.

Dokumentację organizacji i działalności Klubu Seniora stanowią:
regulamin Klubu Seniora,
deklaracje uczestnictwa w Klubie Seniora,
plany pracy Klubu i sposoby realizacji zadań,
dokumentacja z organizowanych spotkań, odczytów, prelekcji, wykładów, wycieczek,
rachunki, faktury, noty księgowe obrazujące poniesione koszty,
wszelkie notatki, pisma, korespondencja w sprawie tego zadania,
artykuły w prasie,
dokumentacja fotograficzna,
sprawozdania z działalności Klubu. 
Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie tj. Parafii pw. M.B.B. w Nowym Sączu w Zawadzie.
 
Rozdział IV
 NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU SENIORA
 
 1. Działalność Klubu Seniora koordynuje Ks. Proboszcz oraz trzyosobowy Zarząd, który odpowiada za całość przeprowadzonych zadań. Działalność Klubu Seniora jest prowadzona metodą projektu socjalnego.
2. Do zadań Zarządu Klubu Seniora należą:
- czuwanie nad właściwą realizacją zadań w Klubie,
- reprezentacja grupy na zewnątrz, oraz pośrednictwo w kontaktach z Urzędem Miasta i jednostkami organizacyjnymi,
- opracowanie planu zajęć w porozumieniu z członkami Klubu,
- planowanie działań w Klubie Seniora,
- załatwianie wszelkich formalności,
- rozwiązywanie wszelkie problemów, które mogą się pojawić,
- pilnowanie wszelkich terminów i zobowiązań.
 
 Rozdział V
 PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU SENIORA
 
Klub jest grupą osób w wieku 50+ z terenu Osiedla Zawada, które złożyły deklaracje uczestnictwa w Klubie, zadeklarowały przestrzeganie jego Regulaminu oraz aktywne uczestnictwo w organizowanych zajęciach. Uczestnicy Klubu Seniora nie ponoszą żadnych opłat związanych z członkostwem w Klubie. W każdym czasie do Klubu mogą przystąpić nowe osoby, na zasadzie dobrowolnego i umotywowanego zgłoszenia. Członkowie Klubu Seniora są wpisywani na listę uczestników.
 
1. Do obowiązków członków Klubu należy:
przestrzeganie regulaminu,
przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie,
poszanowanie godności osobistej członków Klubu,
kulturalne i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami zachowanie się wobecczłonków Klubu,
utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu oraz korzystaniez nich zgodnie z przeznaczeniem,
przestrzeganie norm i zasad wzajemnego współżycia społecznego podczas uczestnictwa w działalności Klubu oraz godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach Klubu,
przestrzeganie zakazu uczestnictwa w działalności Klubu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
potwierdzanie obecności na liście obecności.
2. Do praw członków Klubu należy:
poszanowanie swoich praw i godności osobistej,
wolność słowa, przekonań i wyznania,
rozwijanie własnych zainteresowań,
uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez Klub, wycieczkach, na równi ze wszystkimi członkami Klubu,
korzystanie z wyposażenia Klubu,
pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w grupie,
uzyskanie pełnej informacji o działalności Klubu,
zapraszanie do Klubu osobę bliską lub zaprzyjaźnioną, jednak prawo przebywania pomieszczeniach Klubu mają w pierwszej kolejności członkowie Klubu, a następnejzaś – osoby bliskie i zaprzyjaźnione. 
3. Członkostwo w Klubie Seniora wygasa z chwilą:
rezygnacji z zajęć w Klubie na własną pisemną prośbę, która wymaga akceptacji koordynatora,
śmierci członka,
skreślenia z listy członków w wyniku działania na szkodę Klubu oraz nie przestrzeganie regulaminu.
O skreśleniu z listy członków Klubu decyduje koordynator w porozumieniu z Zarządem Klubu Seniora .
 
Rozdział VI
 FINANSOWANIE
 
Działalność Klubu Seniora finansowana jest z budżetu Wojewody ze środków na rozwój pomocy społecznej, oraz z budżetu miasta.
 
Rozdział VII
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Zmiany regulaminu Klubu Seniora mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustaleń.
2. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Klubu Seniora w porozumieniu z koordynatorem.

Plan pracy Klubu Seniora  Protokół z Zebrania Klubu Seniora

 

 

 

parafia1

 

szkola1

 

sport1

 

zycie1

 

Partnerzy:

 W tym miejscu wrzucimy logo zaprzyjaźnionych firm, organizacji lub reklamę itp.